Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Foglalkozás-egészségügyi szerződés

2011.03.13

 

foglalkozás-egészségügyi szerződés
amely létrejött egyrészről
Cég (EV) neve:
 
Címe:
 
Telefonszáma:
 
E-mail:
     
Adószáma:
 
Bankszámla száma:
 
Kapcsolattartó neve:
 
 
továbbiakban, mint Megbízó,
másrészről a foglalkozás-egészségügyi szolgáltató;
A FESZ neve:
Dr. Dienes és Társa Bt.
A FESZ címe:
3885 Boldogkőváralja, Kossuth u. 49.
Telefonszáma:
46/387-705
E-mail:
Bankszámla száma:
11734097-20017417
ÁNTSZ engedély száma:
300/2004
Cégjegyzékszám:
 
Adószáma:
21317208-1-05
Bankszámla száma:
    
Kapcsolattartó neve:
Dr. Dienes Csaba Emil
 
továbbiakban, mint Megbízott Szolgáltató, között az alulírott napon és helyen, az alábbi tárgyban és meghatározott feltételek mellett:
A szerződés tárgya foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás nyújtása az alábbi jogszabályhelyek figyelembe vétele alapján:
1949. évi XX. törvény
a Magyar Köztársaság Alkotmánya
1993. évi XCIII. törvény
a Munkavédelemről egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel
1997. évi CLIV. törvény
az Egészségügyről
1999. évi XLII. törvény
a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának és forgalmazásának szabályairól
2000. évi XXV. Törvény
a Kémia biztonságról
89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet
a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról
27/1995. (VII. 25.) NM rendelet
a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról
27/1996. (VIII. 28.) NM rendelet
a foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek bejelentéséről és kivizsgálásáról
33/1998. (VI. 24.) NM rendelet
a munkaköri, szakmai, illetve személyis higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről
50/1999. (XI. 3.) EüM. rend.
A képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről
61/1999. (XII. 1.) EüM rendelet
a biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének védelméről
25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet
a munkahelyek kémiai biztonságáról
26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet
a foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről
44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet
a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól
14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet
a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről
22/2005. (VI. 24.) EüM rendelet
a rezgésexpozíciónak kitett munkavállalókra vonatkozó minimális egészségi és munkabiztonsági követelményekről
66/2005. (XII. 22.) EüM rendelet
a munkavállalókat érő zajexpozícióra vonatkozó minimális egészségi és biztonsági követelményekről
A szolgálat az alapszolgáltatás keretében végzi:
1.     a külön jogszabályban meghatározott munkaköri alkalmassági vizsgálatokat, és kezdeményezi az ehhez szükséges szakorvosi vizsgálatokat;
2.     külön jogszabályban meghatározottak szerint a foglalkozási megbetegedések, fokozott expozíciós esetek bejelentését, kivizsgálását;
3.     a munkakörülmények és a munkavégzés egészségkárosító hatásainak írásban dokumentált vizsgálatát a megbízóval előzetesen egyeztetett – a helyi körülmények figyelembevételével – meghatározott gyakorisággal, vagy változás bekövetkezésekor soron kívül;
4.     külön jogszabályban meghatározottak szerint az egyéni védőeszközökkel kapcsolatos tanácsadást;
5.     külön jogszabályban előírtak szerint a munkahelyek kémiai biztonságát érintő feladatokat;
6.     a munkavállalók munkakörülményeivel kapcsolatos, egészséget, biztonságot érintő kérdésekkel összefüggő felvilágosítást;
7.     külön jogszabályban előírtak szerint a munkakörhöz kötött védőoltásokkal kapcsolatos feladatokat;
8.     a krónikus megbetegedésben szenvedő munkavállalók megelőző gondozását;
9.     külön jogszabályban meghatározottak szerint az 1. és 2. alkalmassági csoportba tartozó közúti járművezetők egészségi alkalmassági vizsgálatát.
A szolgálat közreműködik
a)    az Mvt. 58. §-ában felsorolt munkáltatói feladatok ellátásában, különösen
aa) a munkahelyi veszélyforrások feltárásában,
ab) munka-egészségügyi, -fiziológiai, -ergonómiai, -higiénés feladatok megoldásában,
ac) a munkahelyi elsősegélynyújtás tárgyi, személyi és szervezési feltételeinek biztosításában, a sürgős orvosi ellátás megszervezésében, az elsősegélynyújtók szakmai felkészítésében;
b)    a foglalkozási rehabilitációban;
c)     a munkáltató katasztrófamegelőző, -elhárító, -felszámoló és az előidézett károsodások rehabilitációs tervének kidolgozásában.
A Megbízott Szolgáltató egyéb kötelezettségei
A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló módosított 1992. évi LXIII. törvény, valamint az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. Törvény előírásainak megfelelően adatvédelmet biztosít.
Ha a működési engedélyének érvényessége a szerződés hatálya alatt lejár, köteles azt haladéktalanul meghosszabbítani saját költségére, veszélyére és felelősségére. Amennyiben a Szolgáltató ezen kötelezettségét megszegi, akkor a Megbízó jogosult a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani és a felmerülő teljes kárának megtérítését igényelni.
A Megbízó kötelezettségei:
A Megbízó ellátja a 33/1998.(VI.24.) NM rendeletben foglalt kötelezettségeit, így különösen:
1.     A Megbízott Szolgáltatóval közösen meghatározza a munkaköri alkalmassági vizsgálatok rendjét, valamint a vizsgálatokkal kapcsolatos feladatokat,
2.     végzi alkalmazottainak foglalkozás-egészségügyi osztályba (A, B, C, D) történő besorolását. A besorolás elvégzéséhez kérheti a Szolgáltató vagy a területileg illetékes ÁNTSZ vagy OMMF segítségét,
3.     köteles az általa kitöltött, aláírt és lebélyegzett vizsgálatkérő nyomtatványon („Munkaköri alkalmassági orvosi vizsgálatra utalás”) igényelni a jogszabály által előírt munkaalkalmassági vizsgálatot.
4.     A Megbízó köteles a létszám, illetve a besorolási változásokat a Szolgáltató felé haladéktalanul, írásban jelezni.
5.     Megbízó szerzi be a szükséges védőoltásokat és gondoskodik azok tárolásáról saját eszközeivel.
6.     A Megbízó köteles a foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatás díját jelen szerződés alapján és a jogszabályban előírt térítésköteles szakvizsgálatok díjtételeit a vizsgálatokat végző szakorvosnak, intézetnek megfizetni.
7.     Jelen szerződés hatályba lépésekor a munkavállalói létszámot, munkaköröket és a már elkészült kockázatbecslési dokumentumot a Szolgáltatónak átadni, illetve másolatban vagy elektronikus úton eljuttatni.
8.     A létszám és munkakör változásokat a Szolgáltatónak bejelenteni.
A szerződés díjazása
Megbízott a megállapodás tárgyát képező feladatok elvégzését évente brutto ...............Forint/fő díj ellenében vállalja. A Megbízó és a Megbízott szolgáltatóval történt megállapodás alapján készpénzfizetéssel évente téríti meg a szolgáltatás ellenértékét. A Megbízott szolgáltató a díjat a tárgyidőszak első hónapjában egy összegben számlázza a Megbízó felé.
 
A díj magában foglalja a jelen szerződésben szereplő valamennyi egészségügyi szolgáltatás ellenértékét (kivéve a közúti járművezetők egészségi alkalmassági vizsgálatát).
Fizetés módja:
A Megbízó és a Megbízott szolgáltatóval történt megállapodás alapján készpénzben évente téríti meg a szolgáltatás ellenértékét.
Késedelmes fizetés esetén a Szolgáltató a hatályos jegybanki alapkamat kétszeres összegének felszámítására jogosult.
A jelen szerződésben meghatározott díjtételek a teljesítést követő naptári év március 1. napjától – külön írásbeli szerződésmódosítás nélkül – az előző évi KSH által megállapított inflációs ráta százalékos mértékével változnak.
Hatálybalépés, felmondás
Jelen Szolgáltatási Szerződés .......év. ..............hó ......-n lép hatályba és határozatlan időre szól, azzal a kikötéssel, hogy a szerződéskötéstől számított hat hónapig felmondási tilalom van érvényben, tehát rendes felmondással a szerződés nem szüntethető meg.
Egyébként a rendes felmondási idő négy hónap, mely a naptári év december 31-éreszámítható. Ezen határidő elmulasztása esetén a szerződés hatályban marad.
A Megbízó és a Szolgáltató a felmondás előtt kötelesek egyeztetni. A felmondás kizárólag írásban és indoklással történhet.
Rendkívüli felmondásnak a hatályos Polgári Törvénykönyv szabályozását fogadja el a Megbízó és Szolgáltató.
Súlyos szerződésszegés esetén a sérelmet szenvedő fél jogosult – kártérítési igényének fenntartása mellett – a szerződésnek még nem teljesített részétől azonnali hatállyal elállni és ezt a körülményt a másik félhez intézett ajánlott levélben közölni.
A Megbízó a szerződés azonnali hatályú felmondására jogosult továbbá, ha felügyeleti szervének döntése vagy jogszabályi rendelkezés alapján sorra kerülő strukturális átalakítására tekintettel a szerződés teljesítése lényeges, jogos gazdasági érdekét sértené, vagy lehetetlenné tenné.
Egyéb feltételek
Jelen szerződés csak a szerződő felek közös megegyezésével, írásos formában módosítható.
Minden, a jelen szerződés keretében a felek által egymásnak küldött értesítésnek írott formában (ajánlott levélben, telefaxon, telexen) kell történnie. Ezen értesítések hatálya a címzett általi vételkor, illetve neki történő kézbesítéskor áll be.
Jelen szerződés két azonos érvényű eredeti példányban készült, melyből a felek egy-egy példányt kapnak.
A jelen szerződésben nem vagy nem kimerítően szabályozott kérdések tekintetében a Magyar Polgári Törvénykönyv vonatkozó szabályai az irányadóak.
A szerződő felek vitás kérdésekben az Encsi Városi Bíróság illetékességét jelölik meg.
Boldogkőváralja, .......... év ……………… hó ….. nap
                 ………………………………..                                                     ………………………………..
                                                                                                                       
                            Megbízó                                                                   Megbízott Szolgáltató